Нийгэм

Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй амралтын газар, жуулчны баазын үйл ажиллагаанд Амралтын газар, жуулчны баазуудад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6043:2019, Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл үндсэн шаардлага MNS 4946:2019, нүхэн жорлон угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015, Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандарт, Эрүүл ахуй, хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар нийт зарлагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагаас 20 аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдах байснаас 8 газрын үйл ажиллагаа нь зогссон үлдсэн 12 аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт 42 зөрчлийг илрүүлж, 6 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, 7 аж ахуйн нэгжид улсын байцаагчийн албан шаардлагаар хугацаат үүрэг өгч, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.