Монгол Улсын 16 насанд хүрч, хүсэлт гаргасан иргэн бүрд тоон гарын үсгийг олгож эхэлнэ

Засгийн газар

Цахим гарын үсгийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Монгол Улсын 16 насанд хүрч, хүсэлт гаргасан иргэн бүрд  тоон гарын үсгийг олгож эхэлнэ.