2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцож эхэллээ

Нийгэм

“Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай” хуулийн үйлчлэх хугацаа дуусгавар болсон тул 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хугацаагүй хадгаламжид хүү тооцож эхэллээ.